ZVONKO NOVAKOVIĆ

Iz ciklusa DOKUMENTI (MADLENA ZEPTER) / From the Cycle DOCUMENTS (MADLENA ZEPTER), 2009/10